e-hvtd v2.0 (9175)

正氣 chánh khí
♦Khí mạnh mẽ lớn lao trong trời đất. ◇Văn Thiên Tường : Huống hạo nhiên giả, nãi thiên địa chi chánh khí dã, tác Chánh khí ca nhất thủ , , (Chánh khí ca , Tự ).
♦Khí khái chính trực. ★Tương phản: tà khí . ◇Hoài Nam Tử : Quân tử hành chánh khí, tiểu nhân hành tà khí , (Thuyên ngôn ).