e-hvtd v2.0 (9175)

人員 nhân viên
♦Người đảm nhiệm một chức vụ. ☆Tương tự: chức viên .