e-hvtd v2.0 (9175)

亢禮 kháng lễ
♦Lấy sự bình đẳng mà đối đãi nhau. § Cũng viết là kháng lễ .