e-hvtd v2.0 (9175)

株守 chu thủ
♦Câu nệ, không biết biến thông. § Xem thủ chu đãi thỏ .