e-hvtd v2.0 (9175)

朱軒 chu hiên
♦Chỉ xe nhà hiển quý ngày xưa. ◇Giang Yêm : Long mã ngân an, Chu hiên tú chẩn , (Biệt phú ).
♦Phòng hay nhà màu đỏ. ◇Bạch Cư Dị : Hồi thủ tự môn vọng, Thanh nhai giáp chu hiên , (Du Ngộ Chân tự ).