e-hvtd v2.0 (9175)

更籌 canh trù
♦Khí cụ ngày xưa để tính thời khắc ban đêm. ◇Canh Kiên Ngô : Thiêu hương tri dạ lậu, Khắc chúc nghiệm canh trù , (Phụng họa xuân dạ ứng lệnh ).
♦Thời gian. ◇Tân Khí Tật : Tây lâu trứ ý ngâm thưởng, Hà tất vấn canh trù 西, (Thủy điệu ca đầu 調).