e-hvtd v2.0 (9175)

更正 canh chánh
♦Sửa lại chỗ sai lầm. ☆Tương tự: cải chánh . ◇Tư Mã Quang : Tấu kì hữu bất đương, tắc bác hạ canh chánh chi , (Tốc thủy kí văn , Quyển tam).