e-hvtd v2.0 (9175)

更張 canh trương
♦Điều chỉnh dây đàn. ◇Hán Thư : Tích chi cầm sắt bất điều, thậm giả tất giải nhi canh trương chi, nãi khả cổ dã 調, , (Lễ nhạc chí ).
♦Canh cải, biến cách. ◇Vương An Thạch : Kim bệ hạ tức vị ngũ niên, canh trương cải tạo giả số thiên bách sự , (Thượng ngũ sự thư ).