e-hvtd v2.0 (9175)

更姓 canh tính
♦Thay đổi triều đại.
♦Đổi họ. ◎Như: hành bất cải danh, tọa bất canh tính , .