e-hvtd v2.0 (9175)

暗示 ám thị
♦Dùng phương pháp gián tiếp, hàm súc để biểu đạt ý tứ. ◎Như: như quả chủ nhân khán thủ biểu, tựu thị ám thị nhĩ ứng cai cáo từ liễu , nếu như chủ nhân xem đồng hồ đeo tay, tức là có ý bảo anh nên từ biệt vậy.
♦Tâm lí học: Dùng ngôn ngữ, tay điều khiển... khiến cho người ta không còn biết suy xét khảo lự mà tiếp nhận ý kiến hoặc làm việc gì. ◎Như: thuật thôi miên tác dụng như vậy.