e-hvtd v2.0 (9175)

九禮 cửu lễ
♦Chín lễ nghi ngày xưa là: quan, hôn, triều, sính, tang, tế, tân chủ, hương ẩm tửu, quân lữ , , , , , , , , .