e-hvtd v2.0 (9175)

故犯 cố phạm
♦Cố ý phạm tội. ◇Khổng An Quốc : Cố phạm, tuy tiểu tất hình , (Truyện ) Cố ý phạm tội, dù tội nhỏ vẫn phải chịu hình phạt.
♦Cố ý vi phạm. ◎Như: minh tri cố phạm biết rõ ràng là sai trái nhưng vẫn cố ý vi phạm.