e-hvtd v2.0 (9175)

故土 cố thổ
♦Cố hương, gia hương. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : (Lưu Kì) thử thì sang khẩu cửu dũ, tư tưởng yếu hồi cố thổ (), (Lưu tiểu quan thư hùng huynh đệ ).
♦Đất cũ có từ trước. ◎Như: hứa hoàn cố thổ hứa trả lại đất cũ (trước đây đã bị chiếm).
♦Chỉ thiên hạ của triều đại trước.
♦Chỉ tổ quốc.