e-hvtd v2.0 (9175)

莽蒼 mãng thưởng
♦Cảnh sắc bao la xanh tươi ở ngoài đồng. ◇Trang Tử : Thích mãng thưởng giả tam xan nhi phản, phúc do quả nhiên , (Tiêu dao du ) Kẻ ra ngoài đồng miếu, ăn ba bữa trở về, bụng còn phinh phích.