e-hvtd v2.0 (9175)

蒼蒼 thương thương
♦Xanh lục thẫm. ◇Mã Đệ Bá : Ngưỡng thị nham thạch tùng thụ, uất uất thương thương, nhược tại vân trung , , (Phong thiện nghi kí ).
♦Mậu thịnh, tươi tốt. ◇Thi Kinh : Kiêm gia thương thương, Bạch lộ vi sương , (Tần phong , Kiêm gia ) Cỏ hoàn cỏ lau còn xanh tốt, Mà móc trắng (đã rơi xuống) thành sương.
♦Có đốm trắng, hoa râm. ◇Hàn Dũ : Ngô niên vị tứ thập, nhi thị mang mang, nhi phát thương thương , , (Tế thập nhị lang văn ) Chú chưa đầy bốn mươi mà mắt đã mờ, tóc đã hoa râm.