e-hvtd v2.0 (9175)

改選 cải tuyển
♦Bầu lại, tuyển cử lại (vì hết nhiệm kì hoặc vì một lí do khác).
♦Tuyển thụ quan chức lần nữa.