e-hvtd v2.0 (9175)

改葬 cải táng
♦Bốc mả chôn lại ở chỗ khác.