e-hvtd v2.0 (9175)

改悔 cải hối
♦Hối lỗi và sửa đổi lại, ăn năn sửa chữa. ◇Chiến quốc sách : Thái tử trì chi, nghi kì hữu cải hối , (Yên sách tam ) Thái Tử (Đan) thấy chậm trễ, ngờ (Kinh Kha) đã hối hận mà đổi ý.