e-hvtd v2.0 (9175)

針對 châm đối
♦Nhắm vào, chĩa thẳng vào, đối ngay với. ◎Như: vị liễu tiết tỉnh thì gian, thỉnh đại gia tẫn lượng châm đối vấn đề lai thảo luận , . ◇Quách Mạt Nhược : Ngã môn ứng cai châm đối trước tiền diện đích đăng đài, khai sử ngã môn đích hàng lộ , (Văn nghệ luận tập , Nhất cá tuyên ngôn ).