e-hvtd v2.0 (9175)

外來 ngoại lai
♦Đến từ bên ngoài, từ đất khác. ★Tương phản: bổn địa . ◎Như: tha tuy thị ngoại lai đích dị hương khách, đãn khước năng dữ bổn địa nhân hòa mục tương xử , .