e-hvtd v2.0 (9175)

報罷 báo bãi
♦Ngày xưa người ta dâng thư, hi vọng được tiến dụng, bị từ khước gọi là báo bãi trả về.
♦Dưới thời đại khoa cử ngày xưa, thi rớt (lạc đệ) gọi là báo bãi . ◇Triệu Dực : Thiên Bảo lục tải, triệu thí chí Trường An, báo bãi chi hậu, tắc nhật ích cơ quẫn , , , (Âu bắc thi thoại , Quyển nhị, Đỗ Thiếu Lăng thi ) Thiên Bảo năm thứ sáu, được vời đến Trường An, sau khi thi hỏng, thì ngày càng thêm túng quẫn.