e-hvtd v2.0 (9175)

排除 bài trừ
♦Tiêu trừ, trừ khử. ◎Như: bài trừ vạn nan khắc phục mọi khó khăn.
♦Bài tiết.