e-hvtd v2.0 (9175)

掌狀 chưởng trạng
♦Có hình bàn tay. ◎Như: chưởng trạng phức diệp lá hình bàn tay.