e-hvtd v2.0 (9175)

捕役 bộ dịch
♦Sai dịch làm việc bắt bớ tội phạm. § Cũng gọi là bộ khoái . ◇Nho lâm ngoại sử : Thoại thuyết na Vạn Trung Thư tại Tần Trung Thư gia sảnh thượng khán hí, đột bị nhất cá quan viên, đái lĩnh bộ dịch tiến lai, tương tha tỏa liễu xuất khứ , , , (Đệ ngũ thập hồi).