e-hvtd v2.0 (9175)

不倒翁 bất đảo ông
♦Con lật đật (đồ chơi, hình như ông già, trên nhẹ dưới nặng, làm đổ xuống lại bật đứng dậy).
♦Tỉ dụ người khéo xoay sở, khó đánh đổ làm cho thất bại được. ◇Liễu Á Tử : Tam thập tứ niên bất đảo ông, Triêu Tần mộ Sở nhất thì hùng , (Vịnh sử ) Ba mươi bốn năm trời "ông không đổ", Sáng theo Tần chiều theo Sở, là bậc tài giỏi một thời.