e-hvtd v2.0 (9175)

招納 chiêu nạp
♦Chiêu dẫn tiếp nạp. ◎Như: chiêu nạp nhân tài .
♦Dụ hàng, chiêu an. ◇Phạm Trọng Yêm : Ngôn sự giả hoặc thỉnh di diệt, hoặc thỉnh chiêu nạp , (Vương Quân mộ biểu ).