e-hvtd v2.0 (9175)

招牌 chiêu bài
♦Bảng hiệu cửa tiệm.
♦Tấm biển ghi sự hạng liên quan của người trình diễn kịch nghệ hoặc tổ chức hoạt động nào đó. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Tương cập đáo gia chi tế, ngộ kiến nhất cá Toàn Chân tiên sanh, thủ chấp chiêu bài, thượng tả trứ "Phong Giám Thông Thần" , , , <> (Quyển nhị thập).
♦Màn che, hình thức giả dối để lừa gạt. ◇Lí Ngư : Ngã tá tha tố cá chiêu bài, kết thức khởi sĩ đại phu lai , (Ý trung duyên , Gian ngoa ).