e-hvtd v2.0 (9175)

招災 chiêu tai
♦Rước lấy tại họa. § Cũng như chiêu họa .