e-hvtd v2.0 (9175)

招待 chiêu đãi
♦Tiếp đãi. ◇Ba Kim : Tha môn đối ngã môn phi thường chu đáo, hảo tượng tại chiêu đãi viễn phương lai đích thân thích , (Tại ni tư ).
♦Người lo việc tiếp đãi.