e-hvtd v2.0 (9175)

招募 chiêu mộ
♦Tìm chọn, chiêu tập (lính, phu, người làm...). ◇Tam quốc diễn nghĩa : Khả tốc chiêu mộ dân binh, Lượng tự giáo chi, khả dĩ đãi địch , , (Đệ tam thập cửu hồi) Hãy mau tuyển mộ dân binh, để tôi (Gia Cát Lượng) huấn luyện, thì có thể chống được quân địch.