e-hvtd v2.0 (9175)

拘役 câu dịch
♦Hình phạt giam từ một ngày đến hai tháng (danh từ pháp luật).
♦Ràng buộc, thúc phược.