e-hvtd v2.0 (9175)

拖延 tha diên
♦Kéo dài thời gian. ◇Chu Tử ngữ loại : Bất tri mục tiền tuy già yểm tha diên đắc quá, hậu diện ưu lận khước đa , (Quyển thất thập).
♦Lâu dài.