e-hvtd v2.0 (9175)

折桂 chiết quế
♦Bẻ cành quế. Tỉ dụ thi đậu, cập đệ. ◇Ôn Đình Quân : Do hỉ cố nhân tiên chiết quế, Tự liên ki khách thượng phiêu bồng , (Xuân nhật tương dục đông quy kí tân cập đệ miêu thân tiên bối ).