e-hvtd v2.0 (9175)

折回 chiết hồi
♦Đi được nửa đường quay về. ◎Như: tẩu đáo bán lộ, tài tưởng đáo vong kí đái tán, hựu chiết hồi gia lí khứ nã , , .