e-hvtd v2.0 (9175)

扼守 ách thủ
♦Nắm giữ, cứ thủ, phòng thủ. ◎Như: ngã quân bằng hiểm ách thủ, địch nhân nhất thì vô pháp công phá , .