e-hvtd v2.0 (9175)

慶賀 khánh hạ
♦Lễ mừng, chúc mừng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đàm, Thượng thính tri Tào quân tự thối, toại tương khánh hạ , 退, (Đệ tam thập nhị hồi) (Viên) Đàm và (Viên) Thượng thấy quân Tào Tháo rút lui, cùng nhau ăn mừng.