e-hvtd v2.0 (9175)

恭賀 cung hạ
♦Kính mừng. ◇Hồng Lâu Mộng : Đắc thử thiêm giả, tất đắc quý tế, đại gia cung hạ nhất bôi, cộng đồng ẩm nhất bôi , 婿, , (Đệ lục thập tam hồi) Ai rút được thẻ này, tất lấy được chồng sang. Mọi người mừng một chén rồi cùng uống một chén.