e-hvtd v2.0 (9175)

彈劾 đàn hặc
♦Hạch hỏi (hành động do cơ quan giám sát hoặc cơ quan dân ý đối với chức viên làm điều phạm pháp). ◇Tấn Thư : Thường dĩ kim điêu hoán tửu, phục vi sở ti đàn hặc , (Nguyễn Phu truyện ).