e-hvtd v2.0 (9175)

幹員 cán viên
♦Viên quan làm việc có tài năng.