e-hvtd v2.0 (9175)

巾幗英雄 cân quắc anh hùng
♦Bậc đàn bà có khí phách. ☆Tương tự: nữ trung trượng phu .