e-hvtd v2.0 (9175)

巨商 cự thương
♦Nhà buôn tài lực rất lớn.