e-hvtd v2.0 (9175)

州官 châu quan
♦Quan nhậm chức trong một châu.
♦Trưởng quan một châu (từ thời nhà Tống tới thời nhà Thanh).