e-hvtd v2.0 (9175)

屏氣 bính khí
♦Không dám thở, nín thở, không dám lên tiếng. Hình dung e sợ, kính cẩn. § Cũng nói là bính tức . ◇Luận Ngữ : Nhiếp tư thăng đường, cúc cung như dã, bính khí tự bất tức giả , (Hương đảng ) Khi vén áo bước phòng chính, (thì ngài) khom khom cung kính như vậy đó, nín hơi dường như không dám thở.