e-hvtd v2.0 (9175)

專勤 chuyên cần
♦Siêng năng, chăm chú.