e-hvtd v2.0 (9175)

專利 chuyên lợi
♦Quyền lợi chiếm lấy riêng (cho một đoàn thể hay cho một người).
♦Chuyên nhất bén nhạy. ◇Nhan thị gia huấn : Nhân sanh tiểu ấu, tinh thần chuyên lợi , (Miễn học ) Người ta khi bé thơ, tinh thần (còn) chuyên nhất bén nhạy.
♦Quyền được hưởng lợi ích, trong một thời gian nhất định, dành cho người sáng tạo phát minh (luật pháp).