e-hvtd v2.0 (9175)

專使 chuyên sứ
♦Người được phái đi làm một việc đặc biệt.