e-hvtd v2.0 (9175)

官員 quan viên
♦Quan lại, nhân viên chính phủ (giữ một chức vụ cấp bậc nhất định). ◇Hàn Dũ : Đài các đa quan viên, Vô địa kí nhất túc , (Tống Chư Cát Giác vãng Tùy Châu độc thư ).