e-hvtd v2.0 (9175)

守護 thủ hộ
♦Bảo hộ, che chở. ◇Tấn Thư : Sở cư trai tiền chủng nhất chu tùng, hằng tự thủ hộ , (Tôn Sở truyện ).