e-hvtd v2.0 (9175)

孤賤 cô tiện
♦Quê mùa hèn hạ. ◇Nhậm Phưởng : Thần lí lư cô tiện, tài vô khả chân trị , (Vị phạm thủy hưng tác cầu lập thái tể bi biểu ).