e-hvtd v2.0 (9175)

存在 tồn tại
♦Bảo tồn, sanh tồn. ★Tương phản: tiêu thất , tiêu thệ , thất lạc , tử vong .